PAUZE

23 nov | 14:45 – 15:15

PAUZEPROGRAMMA: How childhood trauma affects health across a lifetime/ Hoe jeugdtrauma’s de gezondheid gedurende een heel leven beïnvloeden.

Tijdens de pauze kunt u kijken naar een opname van de PEP Talk van Dr. Nadine Harris, Arts. De video wordt gedurende de gehele pauze doorlopend getoond dus u kunt ieder moment binnenlopen. [De video is Nederlands ondertiteld]

Dr. Nadine Burke Harris [www.cleveland.com]

U ontvangt een PowerPoint
Als deelnemer aan het congres ontvangt u na het congres van CELEVT een Powerpoint Presentatie over het ACE-onderzoek waarover dr. Harris spreekt. U kunt de Powerpoint gebruiken als naslagwerk en ook om met uw collega’s en ander belangstellende te delen.

Toelichting
De ingrijpende psychische, somatische en maatschappelijke gevolgen van
Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering
Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering [VCT] is een maatschappelijk probleem met ingrijpende, vaak levenslange gevolgen voor de getroffenen. Jaarlijks zijn volgens de laatste MPI Studie 118.000 kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar slachtoffer [ruim 3 % van de bevolking].

[Alink, Ijzendoorn, Bakermans et al, 2011]

De psychische, somatische en maatschappelijke gevolgen zijn enorm.

Psychische, somatische en maatschappelijke kwetsbaarheid

Vroegkinderlijke Chronische Traumatisering kan tot in de late volwassenheid leiden tot diverse psychische, fysieke en maatschappelijke problemen met een hoge negatieve impact op persoonlijke levens, de directe omgeving en de maatschappij. De aard en ernst variëren met de leeftijd waarop de traumatisering begon, de relatie met de agressor, de duur en ernst van de traumatisering en de emotionele en sociale ondersteuning uit de omgeving.

[Pelcovitz, 1997]

Grootschalige epidemiologische onderzoeken tonen aan dat in de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen aan een algemene psychische, somatische en maatschappelijke kwetsbaarheid lijden. De traumatisering staat in lineaire relatie tot een complexiteit van vaak samenhangende psychische stoornissen, variërend van problemen met hechting, Complexe Posttraumatische Stressstoornis [CPTSS], dissociatieve stoornissen, angststoornissen, alcohol- en drugsverslaving tot depressie, eetstoornissen, somatisatiestoornissen, schizofrenie/ psychotische episoden en persoonlijkheidsstoornissen. Er is een aantoonbaar verband met een scala aan fysieke problemen, waaronder cardiovasculaire problemen, diabetes mellitus, longziekten, gynaecologische problemen, problemen aan het bewegingsapparaat en neurofysiologische problemen. Veel in de kinderjaren chronische getraumatiseerde mensen hebben maatschappelijke problemen, zoals een achterstand in opleiding en carrière, arbeidsuitval door ziekte en werkloosheid, sociaal isolement, dakloosheid, criminaliteit en herhaald [huiselijk] geweld.

[Arnow, 2004; Putnam, 2004; Verdurmen, Ten Have, De Graaf, Van Dorsselaer, Van ‘t Land, Vollenbergh, 2007;  TNO 2010; ACEstudies www.canaratives.org]

Hoogste zorggebruik en kosten  

In de kinderjaren chronisch getraumatiseerde volwassenen maken meer gebruik van alle vormen van zorg: psychologen, psychiaters en andere hulpverleners zoals huisartsen, medisch specialisten, maatschappelijk werkers en fysiotherapeuten. De zorgconsumptie is ongeveer driemaal hoger dan gemiddeld. Er is hierbij geen verschil tussen mannen en vrouwen. Het zorggebruik is hoger bij mensen bij wie er sprake is van meerdere vormen van traumatisering dan bij mensen die zijn blootgesteld aan een enkele vorm.   De maatschappelijke kosten voor additioneel zorggebruik en ziekteverzuim bedragen in de gehele Nederlandse bevolking tussen 18-65 jaar op jaarbasis telkens terugkerend: 3,5 miljard door emotionele verwaarlozing; 1,2  miljard door psychische mishandeling; 915 miljoen door fysiek misbruik; 1,2  miljard door seksueel misbruik; 4,1 miljard door een combinatie van emotionele verwaarlozing, psychische, lichamelijke en seksuele mishandeling.

[Speeltjes, Thielen, ten Have, Graaf de, Smit, 2016]

Integrale traumabehandeling bij complexe traumaproblematiek effectief 

Vanwege heeft de complexe trauma-gerelateerde problematiek hebben vroeg getraumatiseerde mensen veelal meerdere jaren fasegerichte integrale traumabehandeling [psychisch, fysiek, maatschappelijk] nodig voor het geheel van reacties, klachten en symptomen waarbij zowel de aanhoudende traumatisering als de meervoudige psychische, somatische en maatschappelijke gevolgen een rol spelen. Hierbij worden alle dimensies van het bestaan [psychische, lichamelijke, maatschappelijke] in de behandeling betrokken. Deze zogeheten Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] sluit aan bij een wereldwijde ontwikkeling waarbij reguliere en complementaire behandelingen, waarvan wetenschappelijk onderzoek de effectiviteit en veiligheid heeft aangetoond, gecombineerd worden.

De Multidisciplinaire Integrale Traumabehandeling [MIT] die vanuit verschillende visies in dit congres aan bod komt is aantoonbaar [kosten] effectief.  Longitudinaal onderzoek van Amerikaanse collega’s van een complex en vroeg getraumatiseerde cliëntengroep met een steekproef onder 292 clinici en 280 cliënten wees uit dat de psychische problematiek na een eerste behandelfase fors afnam en sterker daalde naarmate de behandeling werd afgerond. De zorgkosten op diverse psychische, somatische en maatschappelijke gebieden daalden navenant en in toenemende mate. [Myrick, Aliya, Webermann, Langeland, Putnam, Brand, 2017]

CELEVT, Martijne Rensen, Augustus 2023

De levenslange impact van vroegkinderlijk trauma. | (psycholoog.nl)