Algemene voorwaarden

Inleiding

CELEVT verklaart deze algemene voorwaarden van toepassing op alle opleidingen, cursussen, trainingen, masterclasses, supervisies en intervisies, congressen en bijeenkomsten waarvoor men zich individueel bij CELEVT kan inschrijven.

Ook zijn deze voorwaarden van toepassing op elke activiteit van CELEVT die binnen de organisatie van de Opdrachtgever wordt uitgevoerd. Indien een overeenkomst is opgesteld waarover verschillen zijn tussen de inhoud van de overeenkomst en de algemene voorwaarden gaat hetgeen in de overeenkomst is vastgelegd voor.

Amsterdam, november 2016

Berichtgeving

De door CELEVT opgeslagen versie van een elektronisch bericht geldt als bewijs, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtgever. Een door CELEVT verzonden bericht wordt geacht te zijn ontvangen door de Opdrachtgever op de dag van verzending, tenzij de Opdrachtgever bewijst dat deze communicatie niet ontvangen is. Voor zover de communicatie niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of
toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van de Opdrachtgever, komt dit voor risico van de Opdrachtgever.

Factureren

De factuur wordt naar het privèadres van de Opdrachtgever gestuurd tenzij op het inschrijfformulier anders is aangegeven. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de tijdige betaling. Indien de werkgever van de Opdrachtgever de kosten van de activiteit voor haar rekening neemt, ontslaat dat de Opdrachtgever niet van de verantwoordelijkheid voor de tijdige betaling.

Offertes

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn, indien van toepassing, inclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijfkosten, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Alle offertes en aanbiedingen van CELEVT zijn twee maanden geldig, tenzij in de offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Na afloop van de gestelde termijn kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend. CELEVT kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien de Opdrachtgever afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is CELEVT daaraan niet gebonden. CELEVT zal in dat geval, indien CELEVT dat wenst, een nieuwe offerte of aanbieding sturen dan wel de oorspronkelijke offerte handhaven.

Deelname individuele inschrijving

De Opdrachtgever schrijft zich in voor een opleiding of andere individuele opleidingsactiviteit door het invullen, ondertekenen en verzenden van een digitaal inschrijfformulier. Alle inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Na ontvangst van het inschrijfformulier, stuurt CELEVT een automatisch gegenereerde bevestiging van inschrijving per e-mail naar de Opdrachtgever. Deze bevestiging vindt plaats onder de opschortende voorwaarde van doorgang van de opleiding/cursus/training, beschikbaarheid van plaats en het voldoen aan de eventuele toelatingseisen.

Circa drie weken voor aanvang ontvangt de Opdrachtgever bericht over doorgang van de activiteit met nadere informatie en toegangsbewijs (indien van toepassing).

Prijsopgave

Een samengestelde prijsopgave verplicht CELEVT niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Toegang

Voor zover de Opdrachtgever voorafgaand aan de opleiding, cursus, training, congres, bijeenkomst of incompany opdracht zijn (financiële) verplichtingen jegens CELEVT niet is nagekomen, is CELEVT gerechtigd de Opdrachtgever toegang te weigeren. Wordt toegang geweigerd, dan is de Opdrachtgever desondanks gehouden hetgeen bij hem in rekening is gebracht te voldoen.

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging door CELEVT

CELEVT is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien:

 • Er naar het oordeel van CELEVT onvoldoende inschrijvingen zijn voor een opleiding, cursus of training, congres of bijeenkomst
 • De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
 • Na het sluiten van de overeenkomst CELEVT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen
 • De Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
 • Door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van CELEVT kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen

Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging door Opdrachtgever

Opdrachtgever is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, onder meer indien:

 • Door de Opdrachtgever Wettelijke bedenktermijn voor het open aanbod, congressen en bijeenkomsten bij online inschrijving via de website van CELEVT
 • Gedurende 7 werkdagen na het tot stand komen van de overeenkomst heeft de Opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden, tenzij de dienstverlening voor de afloop van de termijn met instemming van de Opdrachtgever reeds is begonnen.
 • Ontbinden kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als ontbindingsdatum geldt de datum van het poststempel van een door CELEVT ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever. Voor opleidingen, cursussen en trainingen met open inschrijving.
 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door CELEVT ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail van de Opdrachtgever.
  Bij annulering tot 5 weken voor aanvang van de opleiding/cursus/training is de Opdrachtgever aan CELEVT €55,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 5 weken voor het begin van de opleiding/cursus/training of tijdens de opleiding/cursus/training is de Opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd.
 • Indien de Opdrachtgever annuleert binnen 5 weken voor het begin van de opleiding/cursus/training en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en de RINO Groep hiervan uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt, is de Opdrachtgever aan CELEVT €55,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Indien de Opdrachtgever annuleert binnen 5 weken voor het begin van de opleiding/cursus/training en de RINO Groep kan een vervanger van haar wachtlijst laten deelnemen die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, is de Opdrachtgever aan CELEVT €55,00 administratiekosten verschuldigd.
 • Een door de Opdrachtgever voorgedragen vervanger die aan de gestelde toelatingseisen voldoet, heeft voorrang op een vervanger van de wachtlijst van CELEVT, mits CELEVT hiervan tijdig (uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum) op de hoogte is gesteld.
 • Of een vervanger aan de toelatingseisen voldoet, is ter beoordeling van CELEVT. De toelatingseisen staan, indien van toepassing, beschreven op de website van CELEVT bij de betreffende opleidings/cursusinformatie. Voor congressen en bijeenkomsten Annulering is niet mogelijk na de wettelijke bedenktermijn. Bij verhindering kan de Opdrachtgever iemand anders in zijn plaats laten deelnemen, mits de CELEVT hiervan uiterlijk 1 week van tevoren op de hoogte stelt. Voor maatwerk en incompany opdrachten.

Bijeenkomsten

 • Circa twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt de Opdrachtgever per e-mail bericht over doorgang.
 • Annuleren kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel van een door de RINO Groep van Opdrachtgever ontvangen brief, dan wel de datum van ontvangst van de e-mail.
 • Bij annulering tussen de 3 en 5 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 50% van de kosten verschuldigd. Bij annuleren binnen 3 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever 100% van de kosten verschuldigd.

Uitval docent

Bij uitval van een docent door overmacht zal CELEVT zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal CELEVT zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de Opdrachtgever geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeit, zijn voor CELEVT. Uitval van een docent door overmacht evenals een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de Opdrachtgever.

Betaling en incassokosten

CELEVT factureert een maand voorafgaand aan de aanvangsdatum. Zij is tevens gerechtigd om periodiek te factureren. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Naast deze rente is de Opdrachtgever, ingeval van niet tijdige betaling, een vergoeding voor incassokosten verschuldigd in overeenstemming met het wettelijk Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Deze kosten bedragen minimaal €40,- en worden verhoogd met de wettelijke btw. Het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten is van toepassing op overeenkomsten met alle soorten opdrachtgevers (consumenten en partijen die handelen in de uitoefening van een bedrijf, organisatie of beroep).

Auteursrecht

Het auteursrecht op de door CELEVT uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij CELEVT, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CELEVT zullen door de Opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.

Beperking aansprakelijkheid

CELEVT is nimmer aansprakelijk voor schade welke de Opdrachtgever lijdt tijdens de uitvoering van de overeenkomst, tenzij deze schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of grove schuld van CELEVT of door haar ingeschakelde derden. CELEVT is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade dan wel letselschade of derving van inkomsten. Als aanvulling op bovenstaande schadebeperkingen geldt dat CELEVT nimmer tot een hoger bedrag aansprakelijk is dan waarvoor zij verzekerd is. Wanneer de verzekeraar niet tot uitbetaling overgaat is CELEVT nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan hetgeen door CELEVT in rekening is gebracht voor de betreffende overeenkomst, waarbij de schade is ontstaan.

Geschillen

Indien een Opdrachtgever ontevreden is over onze producten of diensten, kan hij contact opnemen met de eigenaar van CELEVT. De klachtenprocedure sluit niet uit dat Opdrachtgever zich tot de burgerlijke rechter kan wenden. Op alle Overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.